User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

இணையவழி நிகழ்நிலை வினாக்களின் தொகுப்பு
இது மாணவர்களின் பயற்சியை நோக்கமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது.

                              

                                

                                  

                                        ICT Quiz Result